Fodre-fugle


Food-Birds

Hvis du ikke har lyst lytte til Musvitten, kan du slå den fra nederst

 If you do not want to listen to The Great Tit, stop it below

Sidst i august 2008 var jeg med min broder og svigerinde i Sverige (Blekinge) for at hilse på nogle af vore slægtninge. Det var en meget vellykket tur, hvor vi udover at være på familiebesøg og se det lillebitte hus *), hvor vore farmødre var født (vore svenske slægtninge er børnebørn af min broders og min farmors søster), bl.a. besøgte Belgeslunds Träslöjd i Belganet, et lille værksted, hvor man fremstiller og sælger mange forskellige unikke ting i træ.
Der købte jeg to foder-fugle, som jeg - med en mejse-kugle i maven - hængte op i haven da jeg kom hjem. Fuglene - altså de levende - var meget begejstrede for denne form for servering, hvor løsgående katte ikke kan fange dem, mens de spiser, og egernet, skader eller andre store fugle ikke kan flyve med hele kuglen på én gang. Jeg besluttede derfor at jeg ville lave nogle flere fodre-fugle og købte et bræt i passende bredde og tykkelse, hvoraf jeg fremstillede 10 foder-fugle, nemlig 3 rødkælke, 3 musvitter og 4 blåmejser.
I dag har jeg de to svenske og 7 "danske" foder-fugle hængende flere forskellige steder i haven, og jeg må næsten daglig "fylde maverne op".
Det ene "sæt" danske fugle, en musvit, en rødkælk og en blåmejse, har jeg foræret til en god veninde, der var så venlig at være "madmor" for mine misser, mens jeg var i Sverige.
Nedenfor lidt billeder af fremstillingsprocessen af foder-fuglene og mine "levende" fugles brug af deres nye "restauranter" - - - de nederste billeder viser, at min broder nu også er gået i gang med fremstilling af foder-fugle.

 *) Huset er ikke beboet, men er et "nummer" på en "museums-vej", hvor man, hvis man kører en særlig planlagt rute, kan se mange interresante ting fra gamle dage.

In August 2008 I went to Sweden (Blekinge) with my brother and sister-in-law to visit some relatives. It was a very successful trip, where we besides visiting our relatives and seeing that very tiny house *), where our grandmothers were born (our Swedish relatives are grandchildren of my and my brother's grandmother's sister) also visited Belgeslunds Träslöjd in Belganet, a small workshop selling wooden craft.
In that shop I bought two food-birds, which I - with a "birds'-food-ball" in their stomachs - put up in some trees when I came back to Denmark.
The birds - well, the living ones - were very keen on this way of service, where stray-cats are not able to catch them, and the squirrel, the magpie or some other big bird are not able to run away with the food-ball just like that. So I decided that I would make some more food-birds and bought a board in the right width and thickness, from which I made 10 food-birds, 3 robins, 3 great tits and 4 blue titmice.
To day I have the two Swedish and 7 "Danish" birds hanging in various trees in the garden, and I have almost daily to "fill-up-the-stomachs".
I have given one robin, one great tit and one blue titmouse to a dear friend; she was so very kind to take care of my cats, while I was in Sweden.
Below some photos of the production of the food-birds and how my "living" birds' are using their new "restaurants" - - and the most below photos shows, that my brother had started some "food-birds-production", too.

*) Nobody lives in the house today. It is a "number" on a "museum-road", where you, if you drive that special route, might see many interesting things from the old days.

Mønstret, jeg jeg brugte til udsavningen af fodre-fuglene.
Det - og dermed de færdige fugle - måler 31x14 cm

The pattern I used for the food-birds. The size - and the birds' size
 - is 12 x 5,5 inch

Her er der malet hvidt og rødt på hhv. musvitterne og rødkælkene, men der er lang vej endnu, inden de er færdige

The red and the white color are painted on the great tits and the robins, but there is far to go, before they are finished.

Rødkælene er malet færdige og hængt til tørre på min tørresnor - godt det var solskin - - -

The robins are finished and are drying on my clothesline - luckily the sun was shining - - -

- - - for blåmejserne var også klar til at blive hængt til tørre

- - -because the blue titmice were ready for drying, too

Da de var tørre, marcherede hele regimentet op på mit havebord.
Pinden igennem "maverne" er gamle strikkepinde.

When they all had dried, the whole regiment marched to my garden table.
The stick through their stomachs, are some old knitting needles

Imens jeg savede og malede de "danske" fugle, var de "svenske" fugle allerede hængt op - - -

While I was sawing and painting the "Danish" birds, the "Swedish" bird was hanging in the garden - - -

- - - og blev hurtigt besøgt af en musvit og en blåmejse.

- - - and was soon visited by a great tit and a blue titmouse.

Musvitten er landet - - -

The great tit has landed - - -

- - - og er i gang med måltidet.

- - - and have started the meal.

Blåmejsen foretrækker det andet spisested med lidt mere varieret kost.

The blue titmouse prefers some other place to eat, where the food are of some various

Her spiser blåmejsen i "Blåmejse-restauranten", der er en af de fugle, som jeg har lavet.

The blue titmouse eats at "The Blue Titmice Restaurant", which is one of the food-birds I made.

Her hænger to danske og to svenske fugle, og der er besøg på alle fire.

Here are two Danish and two Swedish birds, and they all have a visit.

Det var lidt underligt, får det så ud som om, at blåmejsen foretrak "Blåmejse-restauranten" - men det er nok bare et tilfælde.

It was a little strange, but it seams as the blue titmouse preferred "The Blue Titmice-restaurant" - well, it might just be an coincidence.

Fuglen på min broder Viggos mønster (der er en kopi af mit) ser LIDT gladere ud end min - !
I baggrunden ses de plader, som han bruger til sine fugle; det er endestykker fra gamle frugtkasser fra Chile - - -

The bird at my brother Viggo's pattern (which is a copy of mine) looks SOME more happy than mine - !
In the background are those plates, which he use for making his birds; the plates are ends of some old fruit boxes from Chile - - -

- - - hvor træer gror betydeligt hurtigere end i Danmark, hvilket ses af de meget brede år-ringe, der er godt 1 cm brede.

- - - where the trees are growing quite more quickly than in Denmark, you can se it at the width of the annual rings, which are about 0.5 inch.

Her har Viggo gang i savningen med sin nye stiksav

Here my brother Viggo is busy sawing whit his new electric saw.

Tilbage til
træsløjd

Back to Wood-WorkTop


"Hjem" "Home"