Kravlenisser

 

 

Crawling elves

Hvis du ikke vil høre Jim Reeves synge C-H-R-I-S-T-M-A-S, kan du slå ham fra nederst

 If you do not want to hear Jim Reeves sing C-H-R-I-S-T-M-A-S, stop him below

Den klassiske kravle-nisse i pap beregnet til placering på hylder, bag bøger eller billeder m.v. blev opfundet af den danske kunstner Frederik Bramming i 1947.
Jeg har masser af gamle kravlenisser af pap, men fik lyst til at lave nogle i krydsfiner, der kunne muntre sig ude på bjælkerne på mit gamle hus.
Mønstrene til krydsfiner-kravlenissserne har jeg fremstillet efter nogle af de gamle pap-nisser. Processen blev udført ved hjælp af min scanner, min computer, min printer og min fotokopieringsmaskine.
Den størst mulige udskrift - efter indscanning af nissen - fra min printer (størrelse A4) blev opfotograferet på min kopimaskine, hvorefter den opfotograferede kopi igen blev opfotograferet og så fremdeles. Ved nogle af nisserne var det nødvendigt at gennemføre denne opfotografering op til 6 gange. Under opfotograferingerne endte det originale "mønster" - det i størrelse A4 fra printeren - med at blive op til 12 fotokopier, som jeg herefter samlede (med tape) som et stort puslespil.
Hvis du gerne vil vide, hvor store de færdige nisser er, kan det ses her.
Herefter var det blot at tegne det store "puslespil" op med en sort tuschpen - fordi nogle detaljer/streger blev utydelige af opfotograferingen - klippe mønsteret ud, klæbe det op (med tape) på en stor krydsfinerplade, tegne omridset på pladen og så begynde udsavningen. Herefter tegnede jeg - ved hjælp af gammeldags karbonpapir, detaljerne (ansigt, øjne o.s.v. o.s.v.) fra mønstret og over på krydsfiner-nisserne.
Malingen foregik herefter med én farve af gangen. Jeg lod malingen tørre, inden jeg malede den næste farve, for at farverne ikke skulle løbe sammen. Flere af farverne, f.eks. de lysegrønne misse-øjne eller nissens hudfarve, blandede jeg selv, da jeg ellers skulle have indkøbt alt for mange forskellige farver maling.
De lidt større krydsfiner-rester blev brugt til hjerterne og julekuglerne.
Nedenfor kan du se lidt af processen, samt de færdige nisser, hjerter og kugler.

"Crawling elves" is a special Danish Christmas decoration invented by the artist Frederik Bramming in 1947. They are mostly made by cardboard and are put on shelves, between books, on cupboards etc.
I have a lot of old cardboard elves, but wanted to make some of plywood, which could have fun on the timber on my old half-timbered house.
I made the patterns for the elves from some of my old cardboard-elves.
This process was done by using my scanner, my computer, my printer and my photocopier. The biggest possible print - after scanning the elves - from my printer (size A4) was enlarged at my photocopier, after which the enlarged copy was enlarged and so on. For some of the elves I had to do that process 6 times. During the enlargement the original pattern - the print in size A4 from the printer - I ended up with as many as 12 copies for some of the elves, which I assembled (with tape) as a big puzzle.
If you want to know the size of the finished "elves", see it here.
After this it was just to re-draw the big puzzle with a black pen, because some details/lines were indistinct by the enlargement, cut out the pattern, and put it (by tape) on a big plywood-plate, draw the outline and then start to saw.
After the sawing I drew - by using old fashion typewriter carbon paper - the details (faces, eyes etc. etc) from the pattern to the plywood-elves.
The painting was done one color at a time, and I had to let the first color dry before I painted the next, or the paint might have mixed. Several of the colors, e.g. the cats' light green eyes and the elves' skin color, I mixed myself, or I had to buy a lot of different colors of paint.
The biggest remains from the plywood-plate I used for making the hearts and the ball-ornaments.
Below you might see some of the process as well as the finished elves, hearts and ornaments.

Her ses to af nisserne klistret op på krydsfinerplader. "Master-mønstret" ligger i plasticomslaget foran.

Two of the patterns are taped to plywood plates. "The Master-pattern" is in the plastic cover on the table.

Savningen foregik nede i min carport, men det blev for koldt og blæsende at stå dernede og gøre dem færdige, så de blev båret op på loftet, hvor de som det første blev malet grundigt over med vandglas.
Her står de til "afdrypning" i nogle store papkasser, men - - -

The sawing took place in my carport, but it became too cold and windy to be out there, so I took the "elves" to the attic, where they - as the very first thing - were very careful painted with water glass.
Here they stands for drip-drying in some big cardboard-boxes, but - -

- - - de kom til at stå og "soppe" i det afdryppende vandglas, så jeg hængte dem op under spærene i stedet.

- - - they were "paddling" in the off-dripping water glass, so I hung them under the rafters in stead.

Her har jeg malet de hvide, røde, blå, grønne, brune og sorte farver.
Det blev alt sammen malet to gange - -

Here I have painted the white, red, blue, green, brown and the black colors.
Everything was painted twice - - -

- - - da man ellers kunne se krydsfinerpladens farve igennem malingen.

- - - or you might see the plywood plate's color through the paint.

På et tidspunkt blev det også for koldt at stå og male ude under spærene ude på loftet, så jeg flyttede mit "atelier" ind på et af gæsteværelserne på første sal - - -

But some day is was too cold; too, to stand beneath the rafters in the attic to paint, so I moved my "studio" to one of the guestrooms
at the first floor - - -

- - - hvor jeg havde opstillet et "tørrebord" med nogle store papkasser, som nisserne kunne ligge og tørre på mellem hver gang maling.
(Maleriet på væggen er et af mine gamle "akvarel-forsøg").

- - - where I had put up a "drying-table" with some big cardboard-boxes, where the "elves" could stay for drying between each time of painting.
(The painting on the wall is one of my old "watercolor-tests").

Da alle nisser var malet færdige og næsten klar til opsætning på huset, kom de igen en tur ud på loftet, hvor det var lettere, at komme på den rigtige "fotograferings-afstand".
Her nissen, der gerne vil op og spise risengrød med en guld-ske - og den LIDT mellemfornøjede mis med nissehue - - -

When all the "elves" were painted and almost ready to put up on the house, they once more went to the attic, where it was much easier to come at the right "photography-distance".
Here is the "elf", who wants to come up and eat the rice pudding with a gold spoon - - and a cat with a "Santa-cap" looking SOME crossed - -

- - - dette er et par "spejl-fugle" - - -

- - - this is a pair of "mirror-birds" - -

- - - en noget tænksom ugle og to "flettede" julehjerter - - -

- - - a little meditative owl and two Christmas hearts - - -

- - - hvad mon der sket, hvis missen løfter poten - ? -
- men Rudolf, der ikke er en rigtig Rudolf (han har ingen rød næse), ser ud til at nyde nisse-krammet - - -

- - - what might happen, if the cat raises it's paw - ? -
- but Rudolph, who is not a real Rudolph (he has no red nose), looks like he loves the hug from the "elf".

Så kom alle nisser m.m. op at kravle på huset - - hvis man kigger NØJE efter kan man se tre af fodre-fuglene dingle fra det store træ til venstre.

And then all the "elves" etc. were crawling on the house - - if you look very carefully you might see three of the food-birds dangling from the big tree at the left.

Her ses den ene mur med nisser m.m.
Misserne på bænken og trappestenen er naboens - - - -

One wall with "elves" etc.
The cats on the bench and the step stone belongs to the neighbor - - -

Her ses den anden mur med nisser m.m.

The other wall with "elves" etc.

Den første mur lidt tættere på - - -

The first wall a little closer - - -

- - - og den ene halvdel endnu tættere på - - - og naboens mis, der tror den bor her - - -

- - - and one half of the wall even closer - - - and the neighbor's cat, might think he lives here - - -

- - - og den anden halvdel - - -

- - - and the other half - - -

Den anden mur lidt tættere på - - -

The other wall a little closer - - -

- - - og her er fire af jule-kuglerne - - -

- - -and here are four of the ball-ornaments - - -

- - - her fire kugle mere - - -

- - - and here four more ornamanets -

- - - her er de sidstre tre kugler, der var ikke krydsfiner til flere.
Kuglerne hænger spredt rundt omkring, hvilket kan ses på billederne ovenfor.

- - - here the last three ornaments, there were no plywood for anymore.
The ornaments are put up "here-and-there", which you may see at the photos above.

Tilbage til teksten

Back to the text

Nissen på vej op ad stigen er:
75 x 50 cm

The elf climbing the ladder is:
30 x 20 inches

Missen med nissehue er:
60 x 56 cm

The cat with a "Santa-cap" is:
24 x 22 inches

Fuglene er:
 35 x 35 cm

The "mirror-birds" are:
14 x 14 inches

Uglen er:
 38 x 32 cm

The owl is:
15 x 13 inches

Hjerterne er:
 48 x 38 cm

The Christmas hearts are:
The 19 x 15 inches

Missen, der helst ikke skal flytte sin pote er:
 72 x 56 cm

The cat, who rather not should raise it's paw is:
28 x 22 inches

Rensdyret, der får et nissekram er:
88 x 54 cm

The reindeer, getting an "elf's" hug is:
35 x 21 inches

Kuglerne er:
 14 cm i diameter

The ball-ornaments are:
5,5 inches in diameter

Tilbage til
træsløjd

Back to Wood-WorkTop


"Hjem" "Home"